ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Umístění

Naše škola stojí v centru Hradce Králové, 100 m vlevo přijíždíte-li na známou křižovatku U Koruny ze směru Gočárovou třídou od Ulrichova náměstí. S umístěním školy souvisí i dobrá dostupnost  městské hromadné dopravy, vlakového nádraží a terminálu autobusového nádraží.

Naše Základní škola Habrmanova sousedí s ZUŠ Habrmanova, se kterou máme velmi dobré vztahy, spousta našich žáků uměleckou školu navtěvuje.

Základní škola Habrmanova má 2 budovy, v hlavní budově probíhá výuka a v budově družiny, která je vzdálena cca 60m je i jídelna. Vychovatelky družiny zajišťují dozor nad žáky při přecházení z jedné budovy do druhé.

Ve školním roce 2010/11 o letních prázdninách proběhlo zateplení školy, které spočívalo ve výměně oken a zateplení budovy. Škola má teď novou fasádu v tónech zelené barvy. V následujícím roce se rekonstruovaly stoupačky a škola se stále modernizuje.

Historie školy

V současnosti škola sídlí ve dvoupatrové budově z let 1965-1967, která je napojena na původní školní budovu z roku 1898. Ulice Habrmanova, původně Školská, nesla za druhé světové války název Komenského, do začátku devadesátých let se jmenovala Maxima Gorkého a tento název nesla i škola. Stará novorenesanční budova byla postavena jako jednopatrová podle návrhu arch. Č. Křičky, v roce 1906 bylo přistavěno druhé patro. V budově působila nejdříve chlapecká a dívčí obecná škola, po roce 1940 se o prostory dělila nově založená měšťanská škola s obecnými školami, později s učňovskou školou. Od školního roku 1975/76 ve staré budově sídlí Základní umělecká škola (dříve LŠU). V nové budově sídlilo vedle Základní školy v letech 1992 až 1998 Soukromé jazykové gymnázium.

Počátky školy

Na přelomu století se začal bouřlivě rozvíjet nejen historický Hradec Králové, ale i okolní obce. Tento rozvoj si vyžádal mimo jiné i vznik nových škol. V devadesátých letech minulého století byla otevřena na Pražském předměstí obecná škola. V roce 1940 vznikla zásluhou obecního zastupitelstva měšťanská škola s dvěma třídami chlapeckými a jednou dívčí, v prvním roce ji navštěvovalo 100 dětí. O budovu se musely dělit školy obecné s měšťanskou, vyučování probíhalo i na tehdejší radnici. V roce 1941 byla škola přejmenována na hlavní, navazovala na čtvrtý ročník obecné školy, byla určena jako škola výběrová, kam mohlo postoupit asi 35 procent dětí z obecných škol. Ve školním roce 1941/42 navštěvovalo školu již asi 400 dětí ve čtyřech třídách. V roce 1945 byla škola rozdělena na chlapeckou a dívčí, v roce 1948 podle zákona o jednotné škole byla změněna na školu II. stupně, v roce 1952 přejmenována na 4. střední školu v Hradci Králové, v roce 1960 na základní devítiletou školu.

Ředitelé školy

1940 - 41 Josef Zámečník, Josef Veselý
1941 - 51 František Rejchrt
1951 - 53 Václav Sovák
1953 - 57 Adolf Bednář
1957 - 68 Jan Kroutil
1968 - 75 Josef Zadrobílek
1975 - 76 Eva Sedláková
1976 - 91 Květa Janatová
1991 - 94 Ladislav Bartůška
1994 - 08 Jiří Záleský
2008->> Jiří Šimek


Škola od roku 1987 v bodech
Ve školním roce 1987/88 byla na škole zavedena rozšířená výuka hudební výchovy.
V roce 1992/93 vzniklo První soukromé jazykové gymnázium jehož zřivatelem byl Ladislav Bartůška, tehdejší ředitel základní školy. Sídlo této školy bylo v budově základní školy. Třídy základní školy byly proto slučovány a žáci převáděni do jiných škol. V důsledku toho klesl počet žáků ve školním roce 1994/95 na 242.
V roce 1994 byl ředitel školy Ladislav Bartůška odvolán.
Od 1.4. 1994 byl jmenován do funkce ředitele školy Jiří Záleský.
V prosinci roku 1996 rozhodla rada města o tom, že v budově zůstane pouze základní škola a gymnázium se musí do roku 1998 přestěhovat jinam. Počet žáků a tříd se začal zvyšovat.
Od 1.1.1999 získala škola právní subjektivitu.

Od 1.8.2008 byl na základě konkurzního řízení jmenován do funkce ředitele školy Mgr.Jiří Šimek.

Základní škola  má 18 -19 tříd a 400 - 450 žáků. Disponuje hřištěm s umělým povrchem, 2 počítačovými učebnami, 12 interaktivními tabulemi a dalším technickým vybavením pro moderní výuku.V každé učebně je možnost digitální nebo interaktivní výuky. Vyučující mají k dispozici stolní PC a notebooky. Na škole je zřízena kuchyňka a dílna pro praktickou výuku. Rozšíření výuka hudební výchovy  byla v roce 2006 zrušena, ale pro estetické zaměření školy je zde hudební síň, třídy I.stupně jsou vybaveny klavírem, škola vlastní keramickou pec a hrnčířský kruh.

 

Základní údaje

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA 130
Kancelář školy: 495 538 341
Ředitel školy: 495 537 987

Fax: 495 537 987
Školní družina: 495 530 303
Školní jídelna: 495 538 374

E-mail: skola@habrmanova.cz

Škola byla zařazena do sítě škol na základě žádosti ze dne 30.11. 1995 IZO školy a školní družiny je 102 066 680. Základní škola má dvě budovy. V hlavní školní budově jsou umístěny všechny třídy ZŠ a v budově na rohu Habrmanova a Nerudovy ulice je umístěna školní družina a školní jídelna.

 Ve školním roce 2018/19 má škola celkem 19 tříd a v nich 460 žáků. Základní škola je zaměřena na estetickou výchovu, jedna třída v ročníku je zaměřena na hudební výchovu a druhá na výtvarnou výchovu. Škola klade důraz i na technické vzdělávání žáků a na výuku jazyků. V 1.a 2. třídě se žáci seznamují s anglickým jazykem, od 3. třídy se učí anglický jazyk plně, od 7. třídy mají žáci 2. cizí jazyk a to němčinu. Ve všech třídách probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu. Vedle kmenových učeben má škola odborné učebny na výuku angličtiny, němčiny, základů techniky, vaření, informatiky, fyziky a chemie, dějepisu a zeměpisu. V celé škole je rozvedena počítačová síť a přístup na internet, ve 12 učebnách jsou interaktivní tabule a 2 třídách dotykové LCD panely. Dále má škola svou tělocvičnu a školní hřiště s umělým povrchem.

 

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy