ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Každý školní rok žáci zpracovávají školní projekty. 

2018/19

Dne 22. 11. 2018 se na 2. stupni uskutečnil projekt s názvem:

Zdraví – největší bohatství člověka“

„Existuje tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví“

(Ludwig Börne)

Žáci měli možnost vybrat si jedno téma z několika různých oborů, kterému by se chtěli věnovat a zažít jej na vlastní kůži.

Nabídka byla opravdu bohatá: pestrá strava, za oponou cizí kuchyně, civilizační choroby, zdravé a nezdravé potraviny, vitamíny a my, vejce, tuky – zdroj E a výživy, chci být jako Arnold, muzikoterapie, pohyb pro zdraví, duševní zdraví, výroba kuchyňského náčiní, BMI, zdravá svačinka a zdravý spánek.

 

Téma

Vyučující

1

Pestrá strava

Gabriela Kaisrlíková

2

Civilizační choroby

Vladimíra Pokorná

3

Zdravé a nezdravé potraviny

Ivona Skákalová

4

Vitamíny a my

Romana Svatoňová

5

Chci být jako Arnold

Věra Kuřilová

6

Muzikoterapii

Nikola Felzmanová

7

Pohyb pro zdraví

Jakub Drašnar

8

Výroba kuchyň. náčiní

Michal Zavřel

9

BMI

Štěpánka Kordová

10

Zdravá svačinka

Marcela Hofmanová

11

Vejce

Petra Pospíšilová

12

Zdravý spánek

Markéta Řezníčková

13

Tuky – zdroj E a výživy

Alena Janková

14

Za oponou cizí kuchyně

Alena Ježková

15

Duševní zdraví

Ilona Drtinová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/18

2. projektový den – Český národ aneb „Jsem hrdým Čechem.“

Ve čtvrtek 10. května 2018 proběhl na naší škole projektový den s názvem Český národ aneb „Jsem hrdým Čechem.“

Jak již název prozrazuje, chtěli jsme se zaměřit na naši českou zemi, na její významné osobnosti a mnohé zajímavosti v různých oblastech kultury, sportu či vědy. Projektem jsme se snažili poukázat na mnoho dobrého, co vzešlo z českého národa, na úspěchy minulosti i současnosti, na důležité historické mezníky, krásu naší přírody nebo na výjimečnost české kuchyně. V rámci některých témat žáci absolvovali zajímavé exkurze, a tak se vypravili do Prahy, na Kuks či do Třebechovic, jiní zase navštívili místa v Hradci Králové, ať už knihovnu, botanickou zahradu či muzeum.

Žáci se zapsali k různým tématům, podle vlastního zájmu, a byli tak rozděleni do několika menších skupin. Každou skupinu měl na starosti někdo z učitelů. Samotnému projektovému dni předcházely dvě konzultace. Během prvního setkání byli žáci seznámeni s konkrétní náplní dané skupiny a byly jim zadány úkoly, které měli během následujícího měsíce vypracovat. Své práce poté prezentovali v rámci dalšího setkání nebo přímo na projektovém dni. Jejich výsledky je možné vidět na nástěnkách ve škole či ve fotogalerii na stránkách školy.

Výběr témat byl vskutku pestrý, můžete se přesvědčit:

Vyučující

Téma, exkurze

Gábina Kaisrlíková

Okružní jízda po České republice

Vlaďka Pokorná

Osudové osmičky v našich dějinách

Ivona Skákalová

Památná místa pražská aneb „Každý z nás se může stát průvodcem“

Romana Svatoňová

Česká architektura

Věra Kuřilová

„Když nemůžeš, tak přidej víc“ (Sportovní legendy, atletika)

Michal Zavřel

Sport v Česku

Štěpánka Kordová

Czech made aneb „zlaté české ručičky“

Marcela Hofmanová

Exkurze Kuks, F. A. Špork, M. B. Braun

Petra Pospíšilová

České vynálezy a kuriozity

Markéta Řezníčková

Dobré české knížky

Alena Janková

Jak rostliny k českým názvům přišly

Alena Ježková

České tradice

Ilona Drtinová

Česká kuchyně

Jakub Drašnar

Řezbářství – Třebechovický betlém

Nikol Felzmannová

Český film

 

1. Projektový den

Dne 16. listopadu 2017 proběhl na naší škole projektový den na téma Řemesla – „Ten dělá to a ten zase tohle“

Žáci byli rozděleni k jednotlivým konzultantům z daných oborů a věnovali se svým úkolům na dané téma (viz níže v tabulce).

Většina ročníků zahájila první setkání vypravováním o tom, co je řemeslo, jaká řemesla existovala a jaká existují dnes. Žákům byly rozděleny úkoly, které v průběhu jednoho měsíce vypracovali v programu PowerPoint a jednotlivé materiály dle zadání prezentovali během druhého setkání nebo přímo v projektový den.                     V praktické části projektového dne si děti zahrály „na řemeslníky“. Některé projekty se odehrávaly v terénu, jiné ve třídě nebo v odborných učebnách školy.

Žáci navštívili v Hradci Králové např. Klicperovo divadlo, kde poznali různé profese z divadelního prostředí. Dále se mohli setkat v Pivovarském domě se sládkem a poznat historii piva i proces jeho vaření. Další skupinka si vyzkoušela řízení motorky nebo kamionu na cvičném trenažéru. Žáci si vyrobili vlastní sýr, hračky pro děti, skleněné figurky aj. Zajímavá byla příležitost, kdy si žáci vyzkoušeli roli učitele a vyučovali děti na prvním stupni nebo poznali, co zahrnuje každodenní režim vrcholového sportovce. Žákům se projektový den líbil. Domů si mohli odnést vlastnoruční výrobky a navštívili různé řemeslné dílny. Vše si můžete prohlédnout na nástěnce školy i na školním webu a fotogalerii školy.  

 

PROJEKT – ŘEMESLA

Vyučující                                                                             Téma, exkurze

Gábina Kaisrlíková

Skleněná bižuterie, vinuté perle a figurky

Vlaďka Pokorná

„Bez piva a svíčkový je život moc surový“

Ivona Skákalová

Historie řemesel

Romana Svatoňová

Než se zvedne opona

Věra Kuřilová

„Jsem Igor Hnízdo“

J. Drašnar, N. Feltzmannová Michal Zavřel

Život a každodenní režim vrcholového sportovce

Štěpánka Kordová

Žádný učený z nebe nespadl

Marcela Hofmanová

Výroba hraček pro děti

Petra Pospíšilová

Farmáři, mlékaři, výroba sýrů

Markéta Řezníčková

Povolání čili profese

Alena Janková

Automobil očima chemika a automechanika

Alena Ježková

Regionální řemeslné výrobky

Ilona Drtinová

Co se skrývá pod kapotou

 

2016/17

 

2. Projektový den - Britský den

17. května 2017 proběhl na naší škole projektový den na téma BRITSKÝ DEN. 
Žáci byli rozděleni k jednotlivým konzultantům z daných oborů a věnovali se svým úkolům na dané téma.
V průběhu jednoho měsíce vypracovali powerpointy a jednotlivé materiály dle zadání,  které prezentovali v závěrečný projektový den.
Některé projekty se odehrávali v terénu, v přírodě v okolí Hradce Králové.
Celý  projektový den proběhl v zábavném duchu, jak můžete posoudit na nástěnce školy i na školním webu a fotogalerii školy.

 

1. Projektový den - Odpady a jejich recyklace aneb „Nebuďme líní, třiďme odpad, má to smysl“

V rámci projektu se žáci naší školy důkladně podívali na problematiku  odpadů s cílem dokázat, že třídění má opravdu smysl. Vysvětlili si, jak je to s odpady v obcích a jaké kdo má povinnosti při jejich likvidaci.  Seznámili se s fungováním systému EKO-KOM. Ukázali si cestu, kterak je naloženo s každým druhem odpadu v rámci procesu recyklace od kontejneru až po nový výrobek. Zároveň porovnali v Archeoparku Všestary, jaké se dříve používaly materiály a jak s nimi bylo nakládáno. Zjistili, co vše mohou odložit v konkrétním sběrném dvoře, jaké jsou výhody a nevýhody skládkování či spalování odpadu. Přesvědčili se, že kompostování je v souladu s přírodou. Vyzkoušeli si vyrobit papír a zahráli si na umělce a designéry. Výsledek jejich práce můžeme obdivovat v prostorách školy.
Kéž by všem druhostupňovým žákům naší školy nebylo lhostejné třídění odpadu, neboť tím chrání přírodu a šetří primární zdroje surovin!

Fotografie z průběhu projektu jsou ve fotogalerii.

2015/16

2. Projektový den – „Život a doba Karla IV.“

V pondělí 16. 5. 2016 proběhl na naší škole projekt na téma „Život a doba Karla IV.“. Přípravy a projektového dne se zúčastnili žáci II. stupně, kteří se rozdělili do dvanácti skupin k jednotlivým vyučujícím. Před vlastním projektovým dnem proběhly dvě hodinové konzultace, vždy 5. vyučovací hodinu 27. 4. a 11. 5..

Během projektového dne žáci pracovali ve třídách, kde ladili či dokončovali svá témata, případně vyrazili vlakem do Prahy a procházeli historická místa doby Karla IV. a doplnili si tak předem připravené informace. Každá skupina svou činnost zdokumentovala ve formě plakátu, fotografií, videa a vypracovala malou reportáž. Zpracované materiály jednotlivých skupin jsme vystavili na mobilních panelech v přízemí školy.

Přehled skupinových témat

G. Kaisrlíková : Středověká hostina, aneb jak se jedlo za Karla IV.

Během přípravy pokrmů, inspirovaných stravováním ve středověku, si žáci také procvičili slovní zásobu z anglického jazyka na téma jídlo.

V. Kuřilová: Silový čtyřboj Alžběty Elišky Pomořanské

Žáci se seznámili s manželkami Karla IV. a připravili závody v netradičních disciplínách pro spolužáky z I. stupně.

A. Janková: Korunovační klenoty

Tato skupina zkoumala historii, vznik a význam korunovačních klenotů, zaměřila se také na složení a původ minerálů, z kterých je složena Svatováclavská koruna, a množství zlata, potřebného na její zhotovení.

M. Hofmanová: Společnost ve středověku

Nejdříve se žáci společně seznámili s osobností Karla IV., potom se ve skupinkách zaměřili na život ve středověkých městech a hradech, staré šlechtické rody a řemeslnické cechy, také objevili obor heraldika a zkoumali či vytvářeli erby.

Š. Kordová: Karlova univerzita – historie a současnost

Studijní skupina paní učitelky Kordové se věnovala Karlově univerzitě a jejímu vzniku, postavení v Evropě své doby. Žáci zkoumali složení oborů a pozornost věnovali významným absolventům této významné instituce.

P. Pazderová: Kdo byl vlastně Karel IV.?

Mladí vědci z této skupiny bádali nad genealogickým profilem Karla IV., seznámili se s významnými událostmi v jeho životě a sestavovali rodokmen Karla IV..

P. Pospíšilová: Karel IV. stavitel

„Mladí architekti“ se zaměřili na stavitelskou činnost Karla IV., jeho dvorního stavitele Petra Parléře a jeho významné stavby. O projektovém dnu pak skládali a lepili papírové modely Karlova mostu, hradu Karlštejn, gotického domu či mosteckých věží.

I. Skákalová: Po stopách Karla Čtvrtého

Skupina p. učitelky Skákalové vyrazila objevovat krásy architektury a umění z doby Karla IV. do Prahy. Žáci byli v roli průvodců, kdy u vybraných památek prezentovali předem zjištěné informace o díle či stavbě.

R. Svatoňová: Umění za vlády Karla IV.

„Umělci“ se zaměřili na umělecká a architektonická díla ze 14. století.  Vysvětlili si pojem iluminace a výsledkem jejich spolupráce o projektovém dni byla velká koláž na téma Karel IV.

M. Řezníčková: Karel IV. v českém filmu

Skupina si vzala pod drobnohled filmovou tvorbu, ve které hrál hlavní úlohu Karel IV. a historické osobnosti té doby. Podrobněji se zaměřili na Noc na Karlštejně, ze kterého vybrali scény. Ty pak ztvárnili vlastní divadelní formou.

 

A. Ježková: Karel IV. z různých úhlů pohledu

Žáci a žákyně ze skupiny p. učitelky Ježkové se snažili seznámit s osobností Karla IV. z různých odlišných pohledů. Cílem jejich bádání tudíž byla životopisná data v knize, stavební sloh a stavby z tohoto období, filmy o Karlu IV. a Karlova univerzita.

V. Pokorná: Prahou po stopách Lucemburků

Skupina, obdobně jako skupina p. učitelky Skákalové, se vydala do Prahy objevovat dílo z dob Karla IV. a Lucemburků do Prahy. Navštívili např. Pražský hrad, katedrálu sv. Víta a Karlovu univerzitu. Žáci byli v roli průvodců a prezentovali zajímavosti a fakta o jednotlivých dílech.

 

 

1. Projektový den – „70. výročí od konce 2. světové války“

     Dne 16. 11. 2015 proběhl na naší škole projekt, kterého se zúčastnili všichni žáci z druhého stupně. Projekt měl dvě přípravné fáze, kdy žáci shromažďovali informace a materiály k danému tématu. Každý žák měl možnost vybrat si téma, které je mu blízké nebo ho zajímá. Podle toho si volil svého konzultanta. Jednotlivé  projektové skupiny byly tvořeny napříč všemi ročníky druhého stupně, tak spolu  pracovaly děti, které se tolik neznají.

    Skupina pod vedením paní učitelky Pokorné měla téma – „Hrůzy války“. V rámci tohoto zadání žáci navštívili Židovské muzeum v Praze a Národní památník na Vítkově, kde děti zpracovávaly výukové materiály o daném tématu . Další skupina pod vedením paní učitelky Skákalové pátrala v projektu  „Kým byla Anna Franková?“.  Děti zjišťovaly reálie o Anně Frankové, ale také porovnávaly svůj život s jejím životem v úkrytu. Paní učitelka Ježková se svou projektovou skupinou  bádala o  osudech spisovatelů, kteří strávili život v koncentračním táboře nebo se ve své tvorbě tímto tématem zabývali. Jiná skupina pod vedením paní učitelky Jankové  se zaměřila na vědu, vynálezy a technologie, které vznikly za 2. světové války. Chlapci z dané skupiny se zaměřili na vybavení a porovnávání bojové techniky válčících států. Děvčata se naopak zajímala o módu a její trendy včetně využití syntetického materiálu. Nechyběl ani vynález pro studenty – kuličkové pero. Paní učitelka Pospíšilová zpracovávala se svými žáky téma atomové bomby jako zbraně hromadného ničení. Žáci zjišťovali informace o historických souvislostech a důvodech použití atomové bomby, dále pátrali po teorii, principech a funkci atomové bomby. Na odlehčení tohoto tématu se zajímali o příběhy přeživších lidí a také neopomněli   legendu a příběh dívky, která přežila atomový výbuch v Hirošimě. Na její památku se skládají origami v podobě jeřábů. „Není  Hašlerka jako Hašlerka“ to je název projektu pod vedením paní učitelky Pazderové. Žáci měli zadáno natočit videoklip o životě a díle Karla Hašlera. „Vyšší  princip“ to je pro starší generaci název známého filmu, ale pro dnešní mládež je to cizí pojem.  Paní učitelka Řezníčková se svými studenty řešila, co je „vyšší princip“, četli si stejnojmennou povídku od Jana Drdy a diskutovali o životě v protektorátu a atentátu na Heydricha. Paní učitelka Kuřilová pojala projekt rize sportovně. Uspořádala branný závod tzv. „Partyzánský samopal“. Pro účastníky projektu to bylo zábavné a fyzicky náročné. Skupina paní učitelky Hofmanové měla téma „ 2. světová válka v Hradci Králové“. Děti v rámci projektu navštívily vědecké pracoviště Východočeského muzea, kde je pracovnice paní Jaroslava Pospíšilová seznámila s průběhem války ve městě a okolí. Také připravila spoustu fotografií a historických materiálů.

     Žáci hodnotili projekt nejenom jako poučný, ale i hodně zajímavý. Výsledky práce jednotlivých skupin jsou prezentovány v prostorách naší školy.

Nahlédněte do fotogalerie

2014/15

Projekt Doba Mistra Jana Husa
Ve školním roce 2014/15 jsme projekt II. stupně věnovali době, ve které žil Jan Hus. V ohlasech zúčastněných žáků si můžete přečíst, jak pracovaly jednotlivé skupiny. To uvidíte také na fotografiích.
Koukněte i na videa.
Projektový den, divadlo o Janu Husovi.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=9fXYuIry38w
 

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy