Nástup žáků I.stupně do školy

Nástup žáků I.stupně do školy

25. květen 2020

25.5. 2020 nastupují žáci I. stupně do školy v 15-členných skupinách. Info viz dole.

Ochrana zdraví a podmínky pobytu žáků I. stupně ve škole

          informace pro žáky a zákonné zástupce

Čestné prohlášení

• Zákonní zástupci musí v první den návratu žáka do školy předložit podepsané prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, což je například horečka, kašel, dušnost nebo náhlá ztráta chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Podepsané písemné prohlášení předá žák vyučujícímu své skupiny.

• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

• Škola zajišťuje organizaci pohybu lidí před školou. Žáci budou zařazeni do 15 -členných skupin (skupinu ve všech případech nemusí vyučovat třídní učitel). O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 18. květnu 2020 (zákonný zástupce přihlásí do tohoto termínu dítě mailem u třídního učitele).

• Časový rozvrh vyučování:

  • dopolední blok v rozmezí od 7.30 - do 12.00 (o skutečném začátku a konci vyučování každé skupiny budete informováni třídním učitelem)
  • odpolední blok do 16.00 a je určen pouze pro žáky, kteří jsou zapsáni do školní družiny

• Z provozně technických a hygienických důvodů není škola schopna zajistit stravování. Je třeba, aby žáci měli jídlo a pití na celou dobu pobytu ve škole.

Příchod ke škole a pohyb žáků ve škole

• Žáci dodržují stanovený rozvrh dle skupin.

• Žáci se nesmí shromažďovat před školou před vyučováním a po vyučování ve větším počtu.

• Žáci dodržují odstup dva metry a platí zakrytí úst a nosu /rouškou, šátkem, šálou/.

• Do budovy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby. Učitel si skupinu vyzvedne před školou.

• Žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.

• Každý žák má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení.

• Šatny se nebudou využívat.

• Několikrát denně se provádí dezinfekce předmětů, které používá více lidí.

• Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla – při případném porušení seznámit zákonného zástupce, při opakovaném porušení – nevpustit do budovy.

Pobyt ve třídě

• Každý žák po vstupu do třídy použije dezinfekci, doporučuje se si předtím umýt ruce.

• Ve třídě je maximálně skupina 15 žáků, jeden žák v jedné lavici. Skupiny se nesmí potkávat / platí i pro pohyb na chodbách či při návštěvě toalet/.

• O odložení roušky ve třídě rozhodne přítomný učitel.

• Ze třídy se žák vzdaluje pouze se souhlasem učitele.

• Žáci v průběhu vyučování dodržují hygienická pravidla, myjí a dezinfikují ruce.

• Před jídlem i po jídle /svačina/ si žáci umyjí ruce.