Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách

2. listopad 2021

Ekologický program

V úterý 2. 11. se každá třída naší školy, vyjma žáků devátých ročníků, zúčastnila ekologického programu společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách, což byla interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Beseda byla v délce jedné vyučovací hodiny pro každou třídu, vše probíhalo přímo ve škole v učebně. V průběhu besedy lektor žákům vysvětlil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka Tondy Obala - kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prvního stupně prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahovala informace zhruba odpovídající tematickému okruhu "Vztah člověka k prostředí" průřezového tématu "Environmentální výchova" v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Hlavním cílem programu byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.