Kreditní systém

Pravidla pro hodnocení chování žáků 6.-9. tříd

 • Chování žáků 6.-9. tříd bude každý měsíc pravidelně vyhodnocováno pomocí kreditního systému. Na každý měsíc dostane žák přiděleno 100 kreditů. K tomuto počátečnímu kreditu budou další kredity přičítány v případě pochval a naopak odečítány v případě přestupků.
 • Přestupky nezařazené do kreditního systému jsou trestány ihned napomenutím tř. uč. důtkami tř. uč. a ředitele školy, případně na konci klasifikačního období sníženou známkou z chování.

Jsou to:

 • úmyslné ublížení
 • nedovolené opuštění areálu školy
 • šikana
 • nošení do školy, užívání a distribuce návykových látek
 • a pod.

Měsíční vyhodnocení

Počet kreditů Událost
120 a více kreditů pochvala třídního učitele
70-80 kreditů napomenutí třídního učitele
60-69 kreditů důtka třídního učitele
59 a méně kreditů důtka ředitele školy

Pololetní vyhodnocení-pochvaly

 • První dvě malé pochvaly třídního učitele = zápis do žákovské knížky
 • Tři malé pochvaly tř. uč. = pochvala třídního učitele, zápis do matriky
 • Místo případné čtvrté pochvaly tř. uč. a při žádném napomenutí či důtce = pochvala ředitele školy, zápis do matriky

Klasifikační období- tresty

Za měsíční hodnocení v jednom pololetí může dostat žák nejvýše:

 • Dvě napomenutí tř. uč.
  • Při případném třetím kreditu, za který by žák jinak dostal napomenutí, již následuje důtka třídního učitele, zápis do katalog. listu a matriky.
 • Za měsíční hodnocení v jednom pololetí může dostat žák nejvýše jednu důtku třídního učitele, pak již následuje důtka ředitele školy, i když by měsíční kredit byl jen na napomenutí či důtku třídního učitele, zápis do katalog. listu a matriky.
 • V jednom pololetí může žák dostat více než jednu důtku ředitele školy. To však již znamená, že bude na konci tohoto pololetí hodnocen sníženou známkou z chování.
 • Snížená známka z chování by nemusela následovat, pokud by žák dostal ve dvou po sobě jdoucích měsíčních hodnoceních pochvalu třídního učitele.

Pokyny pro vyučující

 • Vyučující každého předmětu ve třídě má přístup do elektronické podoby formuláře k zápisu pochval a přestupků. Do formuláře zapisuje číslicí počet kreditů u pochval a trestů. Pokud vyučující zapíše např. dvojnásobný počet kreditů, napíše do poznámky, že je to za dvě vyučovací hodiny.

 • Reprezentace vyplňuje vždy, když je pro to důvod.

 • Přestupky vyučující zapisují do 7 dnů, pokud to lze.

 • Vyučující přenesou záznamy ze záznamního archu do počítačového programu do prvního pracovního dne dalšího měsíce. .

 • Třídní učitelé v průběhu dalších tří pracovních dní v měsíci provedou měsíční vyhodnocení, vytisknou každému žákovi k předání rodičům.

 • V tomto termínu také sami udílejí pochvaly třídního učitele, napomenutí a důtky třídního učitele. Rovněž provedou zápis do katalogového listu (viz pravidla výše) a písemně upozorní zástupce ředitele školy, že má být proveden zápis do matriky. (viz pravidla výše).

 • Ve stejném termínu v případě potřeby žádají ředitele školy o udělení důtky ředitele školy. Rovněž provedou zápis do katalogového listu (viz pravidla výše) a písemně upozorní zástupce ředitele školy, že má být proveden zápis do matriky. (viz pravidla výše).

 • Vyhodnocení klasifikačního období musí mít třídní učitel připraveno nejpozději jeden den před pedagogickou radou. Sděluje v něm, kolik pochval, napomenutí a důtek bylo za klasifikační období uděleno, případně navrhuje pochvaly vyššího řádu (viz. výše) a sníženou známku z chování .

 • V lednu a v červnu provedou vyučující přenesení záznamů do počítačového programu tři pracovní dny před pedagogickou radou. Zbytek ledna od pedagogické rady zahrnou do vyhodnocení února.

 • Formuláře si tisknou vyučující sami dle potřeby.

PŘÍSTUP PRO RODIČE http://skola.habrmanova.cz/rodice