Kreditní systém

KREDITNÍ SYSTÉM VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ

Příloha č. 2 - Školního řádu

Pravidla pro hodnocení chování žáků 6.-9. tříd

Chování žáků 6. - 9. tříd bude každý měsíc pravidelně vyhodnocováno pomocí kreditního systému. Na každý měsíc dostane žák přiděleno 100 kreditů. K tomuto počátečnímu kreditu budou další kredity přičítány v případě pochval a naopak odečítány v případě přestupků.

Přestupky nezařazené do kreditního systému jsou trestány ihned napomenutím třídního učitele, důtkami třídního učitele a ředitele školy. případně na konci klasifikačního období sníženou známkou z chování. Jde o závažné přestupky společenských norem, jako např. úmyslné ublížení, nedovolené opuštění areálu školy, šikana, kyberšikana, nošení do školy, užívání a distribuce návykových látek, apod.

Měsíční vyhodnocení

 • 120 a více kreditů pochvala třídního učitele
 • 70-80 kreditů napomenutí třídního učitele
 • 60-69 kreditů důtka třídního učitele
 • 59 a méně kreditů důtka ředitele školy

Pololetní vyhodnocení-pochvaly

Vyhodnocení Pochvaly
První dvě pochvaly třídního učitele. zápis do žákovské knížky
Tři pochvaly tř. uč. Diplom třídního učitele
Místo případné další pochvaly tř. uč. a při žádném napomenutí či důtce . Pochvala ředitele školy – uděluje se na konci pololetí

Klasifikační období- tresty

Za měsíční hodnocení v jednom pololetí může dostat žák nejvýše:

 • Dvě napomenutí tř. uč.

 • Při případném třetím sníženém kreditu, za který by žák jinak dostal napomenutí, již následuje důtka třídního učitele.

 • Za měsíční hodnocení v jednom pololetí může dostat žák nejvýše jednu důtku třídního učitele, pak již následuje důtka ředitele školy, pokud pedagogická rada nerozhodne jinak (v tomto případě může být udělena další důtka třídního učitele).

 • V jednom pololetí může žák dostat více než jednu důtku ředitele školy. To však již znamená, že bude na konci tohoto pololetí hodnocen sníženou známkou z chování.

 • Snížená známka z chování by nemusela následovat, pokud by žák dostal ve dvou po sobě jdoucích měsíčních hodnoceních pochvalu třídního učitele.

Pokyny pro vyučující

 • Do systému zapisuje číslicí počet kreditů u pochval a trestů. Pokud vyučující zapíše např. dvojnásobný počet kreditů, napíše do poznámky, že je to za dvě vyučovací hodiny.
 • Přestupky vyučující zapisují dle možností, co nejdříve. V poznámce bude uvedeno datum přestupku.
 • Třídní učitelé na začátku dalšího měsíce provedou měsíční vyhodnocení a rozdají jeho tištěnou formu dětem.
 • V tomto termínu také sami udílejí pochvaly třídního učitele, napomenutí a důtky třídního učitele.
 • Ve stejném termínu v případě potřeby žádají ředitele školy o udělení důtky ředitele školy.
 • Vyhodnocení klasifikačního období musí mít třídní učitel připraveno nejpozději jeden den před pedagogickou radou.
 • V lednu a v červnu provedou vyučující zápis kreditů do počítačového programu nejpozději v den pedagogické rady. Zbytek ledna od pedagogické rady zahrnou do vyhodnocení února.

Pokyny pro zákonné zástupce

 • Zákonní zástupci pravidelně sledují stav kreditů svého dítěte v kreditním systému.
 • Zákonní zástupci podepíší měsíční vyhodnocení a zajistí jeho předání třídnímu učiteli.

Přihlášení do kreditního systému