Jídelna

Jídelníček

JÍDELNÍČEK ZÁŘÍ 2021

JÍDELNÍČEK ŘÍJEN 2021


Informace pro strávníky

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

přihláška stávníka

ÚČET PRO PLATBY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY:

27-1993420257/0100

Vážení rodiče a strávníci, přijměte touto formou základní pokyny týkající se provozu ŠJ .

1) Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování. Na ni kromě základních osobních údajů vyplní závazně dny, ve které bude chodit pravidelně na oběd. Přihláška (pokud nenahlásíte změnu) je trvalá - po celou dobu školní docházky, tj. 1.- 9. třída.Lze ji změnit písemnou žádostí o změně stravování (k vyzvednutí v kanceláři ŠJ). V den uvedený na přihlášce musí strávník oběd odebrat. Pokud se tak nestane, počítač zaeviduje oběd, jako neodebranou stravu.

2) Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny.

3) Každý strávník bude mít čip s kódem . Pokud ho neponičí nebo neztratí, platí po celou dobu školní docházky (tj. od 1.- 9. třídy).Zapůjčení čipu je za poplatek 120,-Kč a je vratný.

4) Stravné je možné zaplatit těmito způsoby :

  • platba v hotovosti - platí se v Komerční bance na účet ŠJ 27-1993420257/0100(za poplatek banky)
  • jednorázovým příkazem z vlastního účtu, částka není omezena ,
  • trvalým příkazem z vlastního účtu se splatností k 20. každého měsíce

Částka na obědy je povinná minimálně na jeden kalendářní měsíc!

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY: 27-1993420257/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: = evidenční číslo žáka

KONSTANTNÍ SYMBOL: 0379 nebo 0558

5) Každý strávník má v počítači vedeno vlastní konto. Proto i v případě sourozenců plaťte platby odděleně. Platí zásadně - jeden strávník - jedna platba – jeden variabilní symbol.

6) Pokud by stav konta neodpovídal ceně jednoho oběda - oběd nebude vydán.

7) Program ve ŠJ pracuje objednávkovým systémem. Proto je nutné odhlásit (přihlásit) oběd den předem do 12 hodin.Odhlášení lze provést : osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky, e-mailem, pomocí objednávkového boxu na jídelně a přes internet na www.strava.cz. Platba se odečte najednou za celý měsíc před začátkem nového měsíce, NIKOLI při každém vložení čipu (karty) do snímače. Při vložení čipu (karty) do snímače počítač pouze zaznamená, že oběd byl vydán.

8) Školní stravování se řídí platnou legislativou o školním stravování :

  • dotovaný oběd ( cena oběda se rovná limitu na potraviny: 26,00 Kč, 28,00 Kč a 30,00 Kč na žáka) lze
    čerpat pouze v jeho přítomnosti ve vyučování a první den nemoci
  • v ostatních případech (vyzvednutý oběd v další dny nemoci, ale i neodhlášený) musí být žákovi doúčtovány náklady ve výši osobní režie a věcné režie
  • vzniklý finanční rozdíl bude odečten z konta strávníka
  • ŠJ jídelna poskytuje dietní stravování pod dohledem nutričního terapeuta

9) Při zapomenutí čipu (karty) si musí strávník vytisknout náhradní stravenku z objednávacího boxu v jídelně.(od 5.náhr.stravenky poplatek 3,-Kč/ks v měsíci)

10) Před ukončením školní docházky se vracejí přeplatky za obědy na základě písemné žádosti donesené do kanceláře nebo e-mailem. Strávník, který se již ve ŠJ nebude stravovat a nezažádá si o zbylé peníze do konce kalendářního roku, bude přeplatek převeden do výnosu školy.

11)Strávníkům, kteří se rozhodli, že se nebudou dále stravovat ve školní jídelně, bude vrácena nevyčerpaná částka na obědy zpět na jejich účet ( žádost k vyzvednutí v kanceláři ŠJ) nebo emailem jako žádost o vrácení přeplatku a uvedením č.účtu.

12)Přeplatky za obědy v průběhu šk.roku budou vyplaceny kdykoliv na požádání (žádost nebo email) zpět na účet strávníka.

Výše stravného: Cena oběda Žáci ve věku 7 – 10 let 26,00 Kč

Žáci ve věku 11 – 14 let 28,00 Kč

Žáci ve věku 15 a více let 30,00 Kč

Zaměstnanci školy 22,00 Kč /8,00 Kč FKSP/

Zaměstnanci školství 67,00 Kč

Cizí strávníci 67,00 Kč

Telefon do školní jídelny 495 538 374,602 427 380,e-mail: jidelna@habrmanova.cz, stránky školy: www.habrmanova.cz

Objednávky stravy na www.strava.cz

Č. zařízení= 3802,uživatel=příjmení,heslo=jméno.

Sestavila: vydal:

Lenka Hofmanová Mgr. Jiří Šimek

Vedoucí školní jídelny ředitel školy

V Hradci Králové 1. 9. 2021