Jídelna

Jídelníček

jídelníček leden 2021

jídelníček únor 2021

V DOBĚ HYGIENICKÉHO OMEZENÍ (COVID 19) BUDE VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY OD 30.11.2020 POUZE DO JÍDLONOSIČŮ OD 10.30 DO 10.55


Informace pro strávníky

Číslo účtu pro platby obědů:

27-1993420257/0100, variabilní symbol je evidenční číslo žáka/strávníka

Vážení rodiče a strávníci, přijměte touto formou základní pokyny týkající se provozu ŠJ .

Školní jídelna poskytuje dietní stravování

 1. Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, která je přiložena. Na ni kromě základních osobních údajů vyplní závazně dny, ve které bude chodit pravidelně na oběd. Přihláška (pokud nenahlásíte změnu) je trvalá - po celou dobu školní docházky, tj. 1.- 9. třída.Lze ji změnit písemnou žádostí o změně stravování e-mailem.

 2. Každý strávník bude mít čip s kódem (kartu). Pokud ho neponičí nebo neztratí, platí po celou dobu školní docházky (tj. od 1.- 9. třídy).Zapůjčení čipu je za poplatek 120,-Kč a je vratný.

 3. Každý strávník má v počítači vedeno vlastní konto. Proto i v případě sourozenců plaťte platby odděleně. Platí zásadně - jeden strávník - jedna platba – jeden variabilní symbol.

 4. Pokud by stav konta neodpovídal ceně jednoho oběda - oběd nebude vydán.

 5. Program ve ŠJ pracuje objednávkovým systémem. Proto je nutné odhlásit (přihlásit) oběd den předem do 12 hodin.Odhlášení lze provést : osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky, e-mailem, pomocí terminálu na jídelně a přes internet na www.strava.cz.Platba se odečte najednou za celý měsíc před začátkem nového měsíce, NIKOLI při každém vložení čipu (karty) do snímače. Při vložení čipu (karty) do snímače počítač pouze zaznamená, že oběd byl vydán.

 6. Školní stravování se řídí platnou legislativou o školním stravování :

  • dotovaný oběd ( cena oběda se rovná limitu na potraviny: 26,00 Kč, 28,00 Kč a 30,00 Kč na žáka) lze čerpat pouze v jeho přítomnosti ve vyučování a první den nemoci
  • v ostatních případech (vyzvednutý oběd v další dny nemoci, ale i neodhlášený) je čerpání dotovaného oběda neoprávněné a musí být žákovi doúčtovány náklady ve výši osobní režie (25,50 Kč) a věcné režie (10,00 Kč)
  • vzniklý finanční rozdíl bude odečten z konta strávníka
  • ŠJ jídelna poskytuje dietní stravování pod dohledem nutričního terapeuta
 7. Při zapomenutí čipu (karty) si musí strávník vytisknout náhradní stravenku z objednávacího boxu v jídelně.

 8. Před ukončením školní docházky se vracejí přeplatky za obědy na základě písemné žádosti e-mailem . Strávník, který se již ve ŠJ nebude stravovat a nevyzvedne si zbylé peníze do konce kalendářního roku, budou převedeny do výnosu školy.

 9. Strávníkům, kteří se rozhodli, že se nebudou dále stravovat ve školní jídelně, bude vrácena nevyčerpaná částka na obědy zpět na jejich účet ( žádost k vyzvednutí v kanceláři ŠJ) nebo emailem jako žádost o vrácení přeplatku.

 10. Přeplatky za obědy v průběhu šk.roku budou vyplaceny kdykoliv na požádání (žádost nebo email) zpět na účet strávníka.

Stravné je možné zaplatit těmito způsoby :

 • Platba v hotovosti - platí se v Komerční bance (za poplatek banky)
 • Jednorázovým příkazem z vlastního účtu, částka není omezena
 • Trvalým příkazem z vlastního účtu se splatností k 20. každého měsíce. Doporučuji částku minimálně na jeden kalendářní měsíc!

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY: 27-1993420257/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: = evidenční číslo (bude přiděleno při odevzdání přihlášky, žáci ho mají v žákovské knížce )

KONSTANTNÍ SYMBOL: 0379 nebo 0558

Výše stravného:

Stávníci Cena oběda
Žáci ve věku 7 – 10 let 26,00 Kč
Žáci ve věku 11 – 15 let 28,00 Kč
Žáci ve věku 15 a více let 30,00 Kč
Zaměstnanci školy 22,00 Kč/8,00 Kč FKSP/
Cizí strávníci 67,00 Kč

Telefon do školní jídelny 495 538 374,602 427 380,e-mail: jidelna@habrmanova.cz, stránky školy: www.habrmanova.cz


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vyplývá ze:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. a další platné legislativy Platné zákony, vyhlášky a nařízení jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

Vnitřní řád školní jídelny je platný pro hlavní i doplňkovou činnost.

 1. Provoz ve školní jídelně: 6:00 – 14:30 hodin
 1. Výdej obědů: pondělí – pátek 11:00 – 14:00 hodin

Výdej do jídlonosičů: pondělí - pátek 11:15 – 11:45 hodin Výdej cizím strávníkům: pondělí - pátek 11:00 – 11:40 hodin

Žáci a zaměstnanci školy: pondělí - pátek 10:45 - 11:15 hodin, 11:45 - 14:00 hodin

V době výdeje žákům ZŠ ( tj. 10:45 – 14:00 hodin) je zakázán vstup cizím osobám!

Zákaz výdeje stravy do skleněných nádob!

Zákaz vynášení stolního nádobí ze školní jídelny.

Výdej do jídlonosičů a cizím strávníkům probíhá od 11:15 do 11:45 hodin.

Školní jídelna poskytuje dietní stravování.

Žák základní školy má právo denně odebrat oběd, v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo / oběd /

v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny

v místě výkonu práce, v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žáci se stravují ve školní jídelně (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., § 2, odstavec 7 )

Oběd se vydá po předložení stravovací karty nebo čipu.

Při zapomenutí stravovací karty nebo čipu je strávník povinen si vytisknout náhradní stravenku v objednávkovém boxu v jídelně.

Při ztrátě nebo zničení stravovací karty či čipu si musí strávník koupit nový čip.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

 1. Cena obědů.

  Vyživovací normy podle věku upravují cenu oběda tak, že nemusí ve všech případech souhlasit s rozdělením tříd :

ZŠ 7 – 10 let…………. 26,- Kč

ZŠ 11 – 14 let…………28,- Kč

ZŠ nad 15 let………… 30,- Kč

Cizí strávníci……….…67,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují věku podle skupin (září – srpen)

 1. Plná cena oběda

Pouze při nemoci strávníka je možné, aby zákonný zástupce strávníka, ( rodiče, prarodiče, sourozenci apod.) odebral jídlo do jídlonosiče ve vyhrazené době (11:15 – 11:45 hodin).

Při nemoci strávníka je možné odebrat pouze první (neodhlášený) oběd za dotovanou

cenu (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.)

V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole lze odebírat jídlo jen za plnou cenu oběda:

ZŠ 7 – 10 let…………. 63,- Kč

ZŠ 11 – 14 let…………65,- Kč

ZŠ nad 15 let………… 67,- Kč

Pokud má zaměstnanec zájem odebírat obědy v době omluvené nepřítomnosti v práci, hradí plnou cenu obědů.

 1. Příjem přihlášek a odhlášek 6:00 – 14:30 hodin

Strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním písemné formy přihlášky (ke stažení na stránka školy - dokumenty ke stažení) a propůjčením čipu za poplatek ve výši 120,- Kč. Při odchodu ze školního stravování je poplatek vratný pouze za předpokladu, že čip nebude poškozen.

Objednávky,odhlášky,změna druhu oběda, výdej a kontrola obědů je prováděna stravovací kartou nebo čipem v objednávkovém boxu na jídelně nebo na www.strava.cz.

Oběd na následující den musí být odhlášen nebo přihlášen den předem do 12:00 hodin. Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit , změnit druh chodu oběda buď osobně v kanceláři školní jídelny, na objednávacím terminálu ve školní jídelně nebo

telefonicky 495 538 374 a 602 427 380, www.strava.cz nebo e-mailem: jidelna@habrmanova.cz .

Školní prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

Ostatní akce školy (výlety, školy v přírodě apod.), si každý strávník odhlásí sám.

Po prázdninách jsou opět všichni strávníci PŘIHLÁŠENI dle stravovacích zvyklostí.

6.Platby stravného

Stravné se platí na účet školní jídelny číslo 27-1993420257 / 0100

Variabilní symbol = evidenční číslo žáka 

Konstantní symbol - při placení v hotovosti v Komerční bance - 1379

                 - pro placení převodním příkazem        - 0558

                 - při placení poštovní složenkou         - 0308

Pokud by stav konta neodpovídal ceně jednoho oběda – oběd nebude vydán.

 1. Vyúčtování stravného:
 • písemně zažádat e-mailem ( uvést jméno strávníka a číslo účtu, na který se má přeplatek převést)

 • ponechat zůstatek peněz na kontě do následujícího školního roku (automatický převod)

 • písemně požádat o převod zůstatku na sourozence e-mailem.

Přeplatek stravného, který si strávník (zákonný zástupce nezletilého strávníka) nevyzvedne do konce kalendářního roku po ukončení stravování, bude převeden do výnosů školní jídelny.

 1. Chování strávníků ve školní jídelně.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků v době stravování vykonává pracovník, který podle rozpisu provádí dohled ve školní jídelně.

Strávníci se chovají ve školní jídelně slušně, řídí se pokyny dohledu a zaměstnanců školní jídelny.

Ve školní jídelně je zakázána manipulace s jídelními komplety (posunování stolů).

Školní jídelna je součástí školy, proto se na chování strávníků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu. Opakované porušování školního řádu a vnitřního řádu školní jídelny,opakované neuposlechnutí pokynů pracovníka dohledu nebo zaměstnanců školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem k vyloučení strávníka ze školního stravování.

Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo zástupci, který v případě nemoci strávníka může oběd vyzvednout.

Ostatním osobám je z hygienických důvodů vstup zakázán.

 1. Odkládání tašek a oděvů

Žáci a ostatní strávníci si odkládají tašky a oděvy v šatně školní jídelny.

Jídelní lístek je k nahlédnutí ve školní jídelně a na www.zshabrmanova.cz nebo na www.strava.cz.

Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí ve školní jídelně a na www.zshabrmanova.cz .

S vnitřním řádem jsou strávníci (zákonní zástupci) seznámeni při přihlášení ke stravování.

Dotazy, připomínky, hygienické nebo technické problémy k provozu školní jídelny přijímá vedoucí jídelny (vedoucí kuchař) - tel. 495 538 734,602 427 380, e-mail: jídelna habrmanova.cz .

Sestavila:

Lenka Hofmanová, vedoucí školní jídelny

vydal:

Mgr. Jiří Šimek, ředitel školy

V Hradci Králové 1. 3. 2020