Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Ivona Skákalová

Metodické a koordinační činnosti:

 1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Potřebuješ poradit, zeptat se, pomoci…?

Nabízíme kontakt na odborníky ze sdružení Salinger- Modrý pomeranč

„Můžeš přijít sám, s kamarádem, a nebo s rodičem“ 777 041 030

V čem umí pomoci:

 • Konflikty v rodině
 • Agresivní chování a práce s emocemi
 • Motivace učit se a získat vzdělání
 • Bezpečné chování v online prostoru
 • Lidská sexualita
 • Identita, sebehodnocení, sebevnímání
 • Získání brigády a práce
 • Finanční gramotnost
 • Duševní zdraví a psychohygiena
 • Bezpečné, smysluplné trávení volného času
 • Rizikové chování
 • Vyrovnávání se s životními změnami
 • www.salinger.cz/nzdm-modry-pomeranc

www.facebook.com/nzdm.modrypomeranc

www.youtube.com-Tým nízkoprahové centrum

www.instagram.co/nzdmmodrypomeranc

www.tiktok.com/nzdm@modrypomeranc

Kudy? Formánkova 437, HK 500 11 nebo Selicharova 1420, HK 500 12

LINKY DŮVĚRY

● Linka bezpečí

o bezplatná linka důvěry pro děti a dospívající: 116 111 (nonstop)

o rodičovská linka: 840 111 234; 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

o internetová linka: lb@linkabezpeci.cz

● Linka důvěry Dětského krizového centra

o linka důvěry pro děti i dospělé osoby: 241 484 149 (nonstop)

o chat: https://www.ditekrize.cz/pomahame-detem/

o skype: ld_dkc

o internetové poradenství: problem@ditekrize.cz

● SPONDEA Brno

o telefonická krizová linka: 541 235 511, 608 118 088 (nonstop)

o internetové poradenství: krizovapomoc@spondea.cz

o chat: http://chat.spondea.cz/

● Modrá linka – linka důvěry nejen pro děti a mládež

o telefon: 549 241 010, 608 902 410

o e-mail: help@modralinka.cz

o skype: modralinka

o chat: https://chat.modralinka.cz/

Možnosti odborné pomoci, kontakty

● Linka bezpečí

● bezplatná linka důvěry pro děti a dospívající: 116 111 (nonstop)

● rodičovská linka: 840 111 234; 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

● internetová linka: lb@linkabezpeci.cz

● Linka důvěry Dětského krizového centra

● linka důvěry pro děti i dospělé osoby: 241 484 149 (nonstop)

● chat: https://www.ditekrize.cz/pomahame-detem/

● internetové poradenství: problem@ditekrize.cz

● Dětské krizové centrum Praha – ambulantní pracoviště

● telefon: 241 480 511, e-mail pro objednání: ambulance@ditekrize.cz

● Rodičovská linka

● telefon: 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

● Linka pro rodinu a školu - telefon: 116 000 (nonstop)

● Nomia- Dětské krizové centrum v HK; nomiahk.cz/detske-krizove-centrum

Ucelený seznam sociálně-zdravotních služeb pro podporu lidí s duševními obtížemi od Nevypusť duši: http://nevypustdusi.cz/kde-hledat-pomoc/