Projekt navazuje na "Společně se vzděláváme na ZŠ Habrmanova I a II" a je opět zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků a na podporu extrakurikulárních aktivit. V rámci projektu budou pedagogové spolupracovat na rozvoji matematické, čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, polytechnického vzdělávání ve výuce. Bude podpořena profesní kompetence začínajících pedagogů s využitím prvků mentoringu. Žáci ohrožení neúspěchem budou spolu se svými spolužáky zapojeni do školních projektů. Pedagogové I.stupně se zaměří na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Na škole díky projektu pracuje školní asistent.