Zápis do 1. tříd

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v termínu

  • pátek 14. dubna 2023 od 14 do 18 hodin
  • sobotu 15. dubna 2023 od 9 do 11 hodin

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DLE REGISTARČNÍCH ČÍSEL BUDE ZVEŘEJNĚN 15.5.2023 NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY A NA BUDOVĚ ŠKOLY.

Zákonný zástupce se v tomto termínu dostaví s dítětem do školy, před vlastním zápisem zákonný zástupce vyplní ELEKTRONICKÝ ZÁPIS - VIZ ODKAZ.

Elekronický zápis od 1.4.2023 - odkaz - ELEKTRONICKÝ ZÁPIS - ZDE

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.

Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od trvalého bydliště. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat odklad povinné školní docházky, zajistí si k zápisu doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, stanovuje pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Dle § 164 odst.1 písm. a), školského zákona ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem školy ředitel školy rozhodl, že ve školním roce 2023/2024 otevře dvě první třídy s celkovým počtem 54 žáků.

Při rozhodování bude ředitel školy postupovat následovně:

přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2020 v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto: a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2023/2024 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává, b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním


Elektronická přihláška

Letos se bude opět žádost o přijetí dítěte do školy podávat NEJPRVE elektronicky A NÁSLEDNĚ OSOBNĚ 14.4. NEBO 15.4. 2023.

Odkaz na přihlášku pro elektronické podání žádosti bude aktivní od 1. 4. 2023 zde

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, budou mít možnost vyplnit žádost ve škole. Vyplněná žádost bude při zápisu vytištěna a zákonný zástupce ji podepíše. Doporučujeme vyplnit i přihlášku do družiny a jídelny.

Elektronicky podaná žádost nenahrazuje vlastní zápis a rodiče s dítětem se dostaví do školy ve dnech vyhlášeného zápisu.

Pokud bude zákonný zástupce žáka žádat o odklad školní docházky, vyplní si " žádost o odklad školní docházky" a spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře doručí v den zápisu do školy.


Doporučení pro rodiče jak mohou pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Doporučení pro rodiče jak mohou pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.