Zápis do 1. tříd

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 v termínu

  • pátek 12. dubna 2024 od 14 do 18 hodin
  • sobotu 13. dubna 2024 od 9 do 11 hodin

Elekronický zápis od 1.4.2024 - odkaz - ÚŘEDNÍ DESKA - ELEKTONICKÝ ZÁPIS DO 1.TŘÍD 2024/25

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.

Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat odklad povinné školní docházky, zajistí si k zápisu doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, stanovuje pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Dle § 164 odst.1 písm. a), školského zákona ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem školy ředitel školy rozhodl, že ve školním roce 2024/2025 otevře dvě první třídy s celkovým počtem 54 žáků.

Při rozhodování bude ředitel školy postupovat následovně:

přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2018 v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2024/2025 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním


Elektronická přihláška

Letos se bude opět žádost o přijetí dítěte do školy podávat elektronicky.

Odkaz na přihlášku pro elektronické podání žádosti bude aktivní od 1. 4. 2024 zde

https://sirs.cz/1-17.htm

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, budou mít možnost vyplnit žádost ve škole. Vyplněná žádost bude při zápisu vytištěna a zákonný zástupce ji podepíše. Doporučujeme vyplnit i přihlášku do družiny a jídelny.

Elektronicky podaná žádost nenahrazuje vlastní zápis a rodiče s dítětem se dostaví do školy ve dnech vyhlášeného zápisu.

Pokud bude zákonný zástupce žáka žádat o odklad školní docházky, vyplní si v sirs.cz " žádost o odklad školní docházky" a spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře doručí v den zápisu do školy. Pokud ještě nemáte příslušné dokumenty, v přihlášce vyplňte žádost o přijetí a napište, že žádáte o odklad.