Zápis do 1. tříd

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS BUDE POUZE ELEKTRONICKY BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

https://sirs.cz/1-17.htm

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v termínu od 1. do 30. 2020 dubna pouze elektronicky před odkaz na wbových stránkách školy - viz dole.

Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu se dostaví do školy bez dítěte ve dnech:

  • pátek 17. dubna 2019 od 16 do 18 hodin
  • sobotu 18. dubna 2019 od 9 do 11 hodin

K zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list a zdravotní průkaz dítěte. Pokud se dostaví do školy osobně, bude dodržovat platné bezpečnostní a hygienické zásady.

POKYNY MŠMT

Pokyny k zápisu

Elekronický zápis od 1.4. 2020 - odkaz - ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO 1.TŘÍD 2020/21 - viz. dole

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.

Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat odklad povinné školní docházky, zajistí si k zápisu doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, stanovuje pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Dle § 164 odst.1 písm. a), školského zákona ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem školy ředitel školy rozhodl, že ve školním roce 2020/2021 otevře dvě první třídy s celkovým počtem 54 žáků.

Při rozhodování bude ředitel školy postupovat následovně:

Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2018 v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto: a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává, b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním


Elektronická přihláška

Letos se bude žádost o přijetí dítěte do školy podávat elektronicky.

Odkaz na přihlášku pro elektronické podání žádosti bude aktivní od 1. 4. 2020 zde

https://sirs.cz/1-17.htm

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, budou mít možnost vyplnit žádost ve škole. Vyplněná žádost bude při zápisu vytištěna a zákonný zástupce ji podepíše. Doporučujeme vyplnit i přihlášku do družiny a jídelny.

Pokud bude zákonný zástupce žáka žádat o odklad školní docházky, vyplní si " žádost o odklad školní docházky" a spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře doručí v den zápisu do školy.