Zápis do 1. tříd

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 v termínu

 • pátek 12. dubna 2024 od 14 do 18 hodin
 • sobotu 13. dubna 2024 od 9 do 11 hodin

Elekronický zápis od 25.3.2024 - odkaz - ÚŘEDNÍ DESKA - ELEKTONICKÝ ZÁPIS DO 1.TŘÍD 2024/25

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.

Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat odklad povinné školní docházky, zajistí si k zápisu doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, stanovuje pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Dle § 164 odst.1 písm. a), školského zákona ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem školy ředitel školy rozhodl, že ve školním roce 2024/2025 otevře dvě první třídy s celkovým počtem 54 žáků.

Při rozhodování bude ředitel školy postupovat následovně:

přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2018 v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2024/2025 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním


Elektronická přihláška

Letos se bude opět žádost o přijetí dítěte do školy podávat elektronicky.

Odkaz na přihlášku pro elektronické podání žádosti bude aktivní od 1. 4. 2024 zde

https://sirs.cz/1-17.htm

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, budou mít možnost vyplnit žádost ve škole. Vyplněná žádost bude při zápisu vytištěna a zákonný zástupce ji podepíše. Doporučujeme vyplnit i přihlášku do družiny a jídelny.

Elektronicky podaná žádost nenahrazuje vlastní zápis a rodiče s dítětem se dostaví do školy ve dnech vyhlášeného zápisu.

Pokud bude zákonný zástupce žáka žádat o odklad školní docházky, vyplní si v sirs.cz " žádost o odklad školní docházky" a spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře doručí v den zápisu do školy. Pokud ještě nemáte příslušné dokumenty, v přihlášce vyplňte žádost o přijetí a napište, že žádáte o odklad.

Nejnovější informace k zápisu do prvních tříd

Letos se bude opět žádost o přijetí dítěte do školy podávat elektronicky. Odkaz na přihlášku pro elektronické podání žádosti bude od 25. 3. na stránkách školy. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, budou mít možnost vyplnit žádost ve škole. Vyplněná žádost bude při zápisu vytištěna a zákonný zástupce ji podepíše. Elektronicky podaná žádost nenahrazuje vlastní zápis a rodiče s dítětem se dostaví do školy ve dnech vyhlášeného zápisu.

Pokud bude zákonný zástupce žáka žádat o odklad školní docházky, vyplní si „Žádost o odklad školní docházky“ a spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře doručí v den zápisu do školy.

Co by mělo dítě před vstupem do školy zvládnout?

 1. Zná svoje jméno a příjmení a ví, jak se jmenují rodiče, umí pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se.
 2. Umí se obléknout i převléknout, umí na tkaničce udělat mašličku.
 3. Umí si uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 4. Dovede kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 5. Poznává barvy červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou.
 6. Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 7. Zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci, správně drží tužku.
 8. Dovede si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce, obslouží se na WC, umí jíst příborem.
 9. Dovede poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu, spolupracuje s ostatními dětmi.
 10. Pozorně sleduje televizní pohádky, filmy a písničky a povídá si o nich.

Jaké je doporučení učitelů pro rodiče budoucích žáků 1. tříd?

 1. Dítě pozitivně motivovat.
 2. Jít se s ním podívat do školy.
 3. V žádném případě školou nestrašit, spolupracovat s učiteli v zájmu dítěte.
 4. Povídat si s dítětem, zajímat se, co bylo ve školce, co jej těší a zajímá.
 5. Udržovat kontakt s MŠ, dát na rady učitelek, případně PPP.
 6. Podnětné a milé prostředí doma, rodiče se dohodnou na kompetencích.
 7. Neučit dítě číst a psát předem, pokud samo nemá zájem. V případě zájmu dítěte být trpělivý.
 8. O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávět, snažit se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.
 9. S dítětem počítat předměty – názorné počítání (pojmy větší, menší, pravolevá orientace).
 10. Jít dítěti příkladem v pravdomluvnosti, jednání, upřímnosti, spolupráci.