Tvořivá škola

Tvořivá škola

Od roku 2003 je naše škola aktivně zapojena v síti 735 Tvořivých škol z celé ČR. Od roku 2005 pracuje při škole vzdělávací středisko, kde jsou pořádány, ukázkové hodiny, semináře a kurzy matematiky, českého jazyka, přírodovědy, vlastivědy a ITC dovedností pro učitele z regionu. Uvedené vzdělávací akce jsou zaměřeny na předávání dobrých zkušeností s postupy činnostního učení, které se mohou využívat nejen ve výše uvedených předmětech, ale slouží k rozvoji mezipředmětových vztahů. Mimo jiné vedou k aktivnímu zapojení žáků do výuky, dobrému předávání učiva a rozvoji všech žákovských klíčových kompetencí.

Základní škola habrmanova pořádá kurzy Tvořivé školy:

Nabídka 2016

  • Nácvik čtení v 1. ročníku - 17.2.
  • Matematika činnostně ve 2. ročníku - 20.2.
  • Vyjmenovaná slova, slovní druhy - 29.2.
  • Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku - 16.3. geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku - 19.3.
  • Abeceda a práce s čítankou - 21.3.