Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Ředitel školy: Mgr. Jiří Šimek

Výchovná poradkyně: Mgr. Štěpánka Kordová

 • pomoc při volbě povolání (kariérové poradenství)
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky nadané, neúspěšné a sociálně znevýhodněné
 • spolupráce se ŠPZ

Metodik prevence: Mgr. Ivona Skákalová

 • prevence a řešení rizikového chování
 • péče o žáky s poruchami chování
 • tvorba a realizace MPP

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Cíle Školního poradenského pracoviště:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

 • prevence školní neúspěšnosti

 • kariérové poradenství

 • poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá

 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a
  vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností
  ve škole a školském zařízení

 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

 • metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci

 • evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)

 • preventivní programy pro žáky