Ekoškola

Program Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Dokumenty

Videa

Cíle Ekoškoly:

 • Žáci mají pozitivní vztah k prostředí školy a jejímu okolí a chtějí je měnit, aby bylo příjemné a ekologické. -Žáci porozumí tomu, jak jejich činnost ve škole (např. zacházení s vodou, energií, odpady…) ovlivňuje přirozené procesy v životním prostředí.
 • Žáci identifikují environmentální problémy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, které se projevují ve škole a jejím okolí. Analyzují příčiny, důsledky těchto problémů a konflikty vznikající při řešení.
 • Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, že je mohou ovlivnit a, že se mohou do jejich řešení zapojit.
 • Žáci zkoumají efektivitu navrhovaných a realizovaných opatření k ekologizaci provozu školy.
 • Žáci analyzují stav školy ve stanovených oblastech, plánují zlepšení současného stavu, navrhují opatření, která realizují, monitorují a vyhodnocují jejich fungování a dopad. Svým každodenním chováním přispívají k naplňování těchto opatření.
 • Žáci informují o výsledcích této práce celou školu a šíří informace navenek (do obce apod.). Prezentací svých úspěchů motivují a inspirují ostatní (rodiče, veřejnost).
 • Žáci partnersky spolupracují v týmu s ostatními žáky a dospělými ve škole a v obci

Ekokodex - pravidla pro všechny žáky ZŠ Habrmanova:

 1. Třídíme odpad do příslušných odpadkových košů.

 2. Šetříme vodou.

 3. Zhasínáme světla v prostorách školy (především na WC).

 4. Vhazujeme žvýkačky pouze do směsného odpadu.

 5. Pečujeme o celý areál školy.

 6. Dodržujeme pravidla slušného chování.

 7. Chráníme sebe a své zdraví.

 8. Víme, co se děje s vytříděným odpadem.

 9. Staráme se o životní prostředí.

 10. Respektujte naše členy Ekotýmu.

Pravidla pro náš EKOtým:

 1. Nebýt sám za sebe, ale vyslechnout názory ostatních.

 2. Pracujeme v týmu a neurážíme se.

 3. Chráníme sebe a své zdraví.

 4. Máme nápady a snažíme se přidat ruku k dílu.

 5. Nebereme věci a návrhy ostatních na lehkou váhu.

 6. Dodržujeme pravidla EKOTÝMU.

 7. Dodržujeme pravidla EKOŠKOLY.

 8. Rádi spolupracujeme.

 9. Dodržujeme pracovní klid a pořádek.

 10. Nepřekřikujeme se.

 11. Do ekoškoly jsme se přihlásili dobrovolně.

Pravidla pro třídění odpadu na naší škole:

 1. Třídíme odpad na plast, papír, sklo, bioodpad, nebezpečný odpad a ostatní

 2. Ve třídách a prostorách školy používáme 3 koše: na plasty, směs a papír (popřípadě papírové krabice)

 3. Koš na sklo najdeme v učebně fyziky-chemie a v přízemí školy

 4. Nebezpečný odpad odevzdáváme paní učitelce Jankové nebo panu školníkovi

 5. Drobný elektroodpad, vybité baterie, tonery, hliník a víčka vybíráme každý čtvrtek ráno a o velké přestávce

 6. Bioodpad, který získáme na naší škole při praktických činnostech jako je vaření, zbytek ze svačiny žáci odnesou do vermikompostéru

 7. Každý žák, učitel i jiná osoba dodržuje třídění odpadu podle nápisu na koši

 8. Za opakované nedodržování třídění odpadu budou žáci potrestáni úklidem školy ve svém volném čase

Vermikompostování na naší škole

Na ZŠ Habrmanova v Hradci Králové jsme se v letošním školním roce věnovali vermikompostování. Zdejší vermikompostér od firmy Plastia jsme vyhráli z výzvy Ekoškoly na téma: „Navrhněte plakát na třídění biodpadu“. Po celý letošní školní rok se žáci nejenom z Ekotýmu seznamovali na vlastní kůži s vermikompostováním.

Co je vlastně vermikompostování?

Je to způsob kompostování, při kterém se o slupky z ovoce či zeleniny, čajové pytlíky, kávovou sedlinu, vaječné skořápky a další bioodpad z domácností postarají kalifornské žížaly. Ty odpad ve speciální nádobě – vermikompostéru – za několik měsíců promění ve vermikompost, který se strukturou podobá rašelině. Navíc získáte i tzv. žížalí čaj.

Vermikompost i žížalí čaj jsou skvělá hnojiva s vysokým obsahem enzymů a přírodních hormonů, které pomáhají růstu a chrání rostliny před nemocemi. Lze je používat ke hnojení bylinek a pokojových nebo venkovních rostlin.

Vše začalo v září založením vermikompostéru. Základem pro vermikompostér je 300 kusů kalifornských žížal, navlhčená lepenka, zemina a slupky z ovoce či zeleniny.

Žákům se nechtělo věřit, že se uvedená hmota činností žížal přemění na humus. Žížaly byly krmeny 1x nebo maximálně 2x týdně zbytky a slupkami ze zeleniny především mrkve, celeru, kořenové petržele, okurek a salátu. Pravidelně (1x týdně) byly přidávány rozdělané čajové sáčky a kávová sedlina. Po „dobrém“ měsíci se v kompostéru vedle žížal začaly objevovat chvostoskoci. Přišly obavy, zda tito živočichové do kompostéru patří. V rámci přírodovědných praktik je „deváťáci“ důkladně prozkoumali pod mikroskopem.

V měsíci listopadu žáci pozorovali již určitý stupeň rozkladu vkládané organické hmoty, která příjemně voněla. Ujistili jsme se, že žížaly společně s chvostoskoky našly „společnou řeč“ a začaly pracovat na plné obrátky. V kompostéru bylo tepleji než v okolí. V rámci Dne Ekoškol žáci 2. stupně seznámili spolužáky celé naší školy s vermikompostérem. V měsících prosinci a lednu pokračoval rozkladný proces. Opět jsme naměřili zvýšenou teplotu a vlhkost v kompostéru. Dále jsme zaznamenali velké zmnožení chvostoskoků a také žížal. Na konci měsíce února jsme v rámci přírodovědných praktik stočili 300 ml žížalího čaje, který jsme použili k zálivce školních rostlin. V měsíci březnu jsme měli možnost seznámit veřejnost s naším vermikompostováním na akci Den jara. Firma Plastia nám poskytla propagační materiály a návštěvníci se mohli přesvědčit, že rozkladný proces běží na plné obrátky. V dolní části vermikompostéru viděli nově vzniklou čistou zeminu. V měsíci dubnu jsme zaznamenali klíčení paprik, které se „vyklubaly“ z odloženého odpadu „jádřinců“ paprik. Na začátku měsíce května jsme vyrostlé semenáčky paprik rozdrtili a vrátili zpět do kompostéru.

Po 9 měsících žáci vypozorovali, že kompostování funguje a má smysl. Získali jsme kvalitní zeminu, kterou jsme přidali do školních květin a 2x žížalí čaj, který se opět stal kvalitním hnojivem.